อบรมหลักสูตรวิชาชีพวิชาชีพระยะสั้นสำหรับสมาชิก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2564-10 มิถุนายน 2564 ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง จังหวัดมหาสารคาม

S__40378371

สอนระยะสั้น(ขนมไทย)_๒๑๐๕๒๙

สอนระยะสั้น(ขนมไทย)_๒๑๐๕๒๙_0

สอนระยะสั้น(ขนมไทย)_๒๑๐๕๒๙_1

สอนระยะสั้น(ขนมไทย)_๒๑๐๕๒๙_2

สอนระยะสั้น(ขนมไทย)_๒๑๐๕๒๙_3

สอนระยะสั้น(ขนมไทย)_๒๑๐๕๒๙_4

สอนระยะสั้น(ขนมไทย)_๒๑๐๕๒๙_5