ภาพการอบรมวิชาชีพระยะสั้ง ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 – 10 มิถุนายน 2564

สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น_๒๑๐๖๑๘_73

สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น_๒๑๐๖๑๘_78

สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น_๒๑๐๖๑๘_132

สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น_๒๑๐๖๑๘_138

สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น_๒๑๐๖๑๘_163

สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น_๒๑๐๖๑๘_179

สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น_๒๑๐๖๑๘_187

สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น_๒๑๐๖๑๘_192

สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น_๒๑๐๖๑๘_195

สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น_๒๑๐๖๑๘_243

สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น_๒๑๐๖๑๘_253

สอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น_๒๑๐๖๑๘_263