เปิดการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดภาคใต้

txfSQFiZDY_1522056246 I5kIJJB74V_1522056246