สกสค. หารือ คุรุสภา พิจารณาการทำ (MOU) การใช้ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในการให้บริการ

16012562_18