ระชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดทั่วประเทศ

YtbrhclKZ6_1496826375