ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานประจำปี 2561 ซึ่งมีอนุกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมกันพิจารณาฯ

16012562_21