จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนัก ช.พ.ค.-ช.พ.ส. และสำนักบริหารกิจการ ช.พ.ค.-ช.พ.ส. ส่วนกลาง

QiXza0yQeU_1503378080