ข่าว สกสค.ปีที่ 14 ฉบับที่ 294 เรื่อง สกสค.เตรียมคนทั่วประเทศสู่มาตรฐานสากลงานจัดซื้อจัดจ้าง

14_294