ข่าว สกสค.ปีที่ 13 ฉบับที่ 250 เรื่อง สถานพยาบาล สกสค. ทำบุญเลี้ยงพระเพื่อความเป็นศิริมงคล

250