ข่าว ปีที่ 15 ฉบับที่ 329 : เลขาฯ สกสค. ยกทีมผู้บริหาร แพทย์-พยาบาล โรงพยาบาลครู ศึกษาดูงาน คลินิกศูนย์แพทย์ฯ

14_329