ข่าว ปีที่ 15 ฉบับที่ 323 : เร่งปรับโฉม โรงพยาบาลครู สู่มาตรฐานสากล รองรับการเปิดคลินิคนอกเวลา

14_323