ข่าวปีที่ 16 ฉบับที่ 353 : ประชุมศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานและการบริหารทรัพยากรบุคคลของ สกสค.

16_353